CAST

CAST: (Akronim od angielskiego Computer Aided Software Testing) Testowanie oprogramowania wspomagane komputerowo. Patrz automatyzacja
testowania. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

CAST: Acronym for Computer Aided Software Testing. See also test automation. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]